Home ] 經卷課程 ] 查經資料 ] 栽培課程 ] 事奉培訓 ] 聚會資源 ] 佈道資源 ] 胸懷普世 ] 異端異教 ] 信息分享 ] 專題研究 ] 祈禱專題 ] 詩歌簡譜 ] 動畫之廊 ] 輔導關懷 ] 站長聯絡 ]

目的:

用分組查經形式, 講解加拉太書

 

 

內容:

1.本書概論及綜覽 ] 2.離棄真道的可惡 ] 3.福音真理的來源 ] 4.真理立場的持守 ] 5.錯誤中當面抵擋 ] 6.因信蒙福的確據 ] 7.應許律法的比較 ] 8.前今地位的改變 ] 9.詳證因信為兒女 ] 10.謹守真理的自由 ] 11.順服聖靈的引導 ] 12.活出屬靈的生命 ]